மருத்துவ கண்டறியும் முறைகளின் இதழ்

மருத்துவ கண்டறியும் முறைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2168-9784

பயாப்ஸி

பயாப்ஸி என்பது உடலில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட திசுக்களின் மாதிரியை இன்னும் நெருக்கமாக ஆய்வு செய்வதற்காக. ஒரு ஆரம்ப பரிசோதனையானது உடலில் உள்ள திசுக்களின் ஒரு பகுதி சாதாரணமாக இல்லை என்று தெரிவிக்கும் போது ஒரு மருத்துவர் பயாப்ஸியை பரிந்துரைக்க வேண்டும். மருத்துவர்கள் அசாதாரண திசுக்களின் பகுதியை காயம், கட்டி அல்லது நிறை என்று அழைக்கலாம்.

பயாப்ஸி என்பது திசு அல்லது உயிரணுக்களின் மாதிரியை அகற்றுவதாகும், இதனால் அவை நோயியல் நிபுணரால் பரிசோதிக்கப்படும், பொதுவாக நுண்ணோக்கியின் கீழ். நுண்ணோக்கியின் கீழ் நோயின் அறிகுறிகள் மற்றும் அளவைக் கண்டறிய திசுக்களின் மாதிரியை ஆய்வு செய்ய பயிற்சி பெற்ற நிபுணர் நோயியல் நிபுணர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். பயாப்ஸியின் உண்மையான வரையறைக்கு, உயிருள்ள பொருளிலிருந்து திசு அகற்றப்பட வேண்டும்.

பயாப்ஸி தொடர்பான இதழ்கள்

மருத்துவம், மகப்பேறுக்கு முற்பட்ட நோய் கண்டறிதல், கரு நோய் கண்டறிதல் மற்றும் சிகிச்சை ஆகியவற்றில் தகவல் முறைகள்.

Top