தற்போதைய செயற்கை மற்றும் அமைப்புகள் உயிரியல்

தற்போதைய செயற்கை மற்றும் அமைப்புகள் உயிரியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2332-0737

உயிரியல் வேதியியல்

வேதியியல் உயிரியல் என்பது உயிரியலில் வேதியியல் மற்றும் இயற்பியலின் பயன்பாட்டைக் கையாளும் ஒரு ஸ்ட்ரீம் ஆகும். செயற்கையாக தயாரிக்கப்பட்ட சில சேர்மங்கள் உயிரியல் மூலக்கூறுகளைக் கையாள வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. லிப்பிடுகள், நியூக்ளிக் அமிலங்கள், கார்போஹைட்ரேட்டுகள் மற்றும் புரதங்கள் போன்ற உயிர் மூலக்கூறுகள் அவற்றின் நிலை மற்றும் செயல்பாட்டை அறிய அவற்றின் வேதியியல் மற்றும் இயற்பியல் பண்புகளுக்காக ஆய்வு செய்யப்படுகின்றன.

மூலக்கூறு மட்டத்தில் அனைத்து செல்லுலார் செயல்முறைகளின் கட்டமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டை விளக்குவதில் நவீன உயிரியல் வேதியியலுடன் ஒன்றுடன் ஒன்று உள்ளது.

உயிரியல் வேதியியல் தொடர்பான இதழ்கள்

மருத்துவ வேதியியல், கரிம வேதியியல்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி, உயிர்வேதியியல் & மருந்தியல்: திறந்த அணுகல், மூலக்கூறு உயிரியல், இயற்கைப் பொருட்கள் வேதியியல் & ஆராய்ச்சி, வேதியியல் & உயிரியல் - இதழ் - எல்சேவியர், ஏசிஎஸ் இரசாயன உயிரியல் (ACS வெளியீடுகள்), N இரசாயன உயிரியல் இதழ், N Chemical Biology உயிரியல் வேதியியல், வேதியியல் உயிரியல் & மருந்து வடிவமைப்பு இதழ் - விலே ஆன்லைன் நூலகம்

Top