தற்போதைய செயற்கை மற்றும் அமைப்புகள் உயிரியல்

தற்போதைய செயற்கை மற்றும் அமைப்புகள் உயிரியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2332-0737

நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

ஜர்னல் ஆஃப் கரன்ட் சின்தெடிக் அண்ட் சிஸ்டம்ஸ் பயாலஜி என்பது மேம்பட்ட டிஎன்ஏ வரிசைமுறை, விலங்கு மற்றும் திசு பொறியியல், உயிரியல் பொறியியல், உயிரியலின் வேதியியல், செயற்கை உயிரியலில் நெறிமுறைகள், மரபணு தொகுப்பு, தொழில்துறை உயிரி தொழில்நுட்பம், p4 மருத்துவம், தொடர்பான பகுதிகளில் கட்டுரைகளை வெளியிடும் ஒரு சர்வதேச திறந்த அணுகல் இதழ் ஆகும். செயற்கை உயிரியல் மருந்துகள், செயற்கை உயிரியல் மருத்துவம், செயற்கை உயிரி தொழில்நுட்பம், செயற்கை மரபியல் போன்றவை.

Top