ஆண்ட்ராலஜி-திறந்த அணுகல்

ஆண்ட்ராலஜி-திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0250

அஸோஸ்பெர்மியா

அஸோஸ்பெர்மியா என்பது ஆண்களின் விந்தணுவில் அளவிடக்கூடிய அளவு விந்தணுக்களைக் கொண்டிருக்கும் ஒரு மருத்துவ நிலை. மரபணு காரணிகள் ப்ரீடெஸ்டிகுலர், டெஸ்டிகுலர் மற்றும் போஸ்ட்டெஸ்டிகுலர் அஸோஸ்பெர்மியாவை ஏற்படுத்தும். ப்ரீடெஸ்டிகுலர் அஸோஸ்பெர்மியா பிறவி ஹைப்போபிட்யூட்டரிசம், கால்மேன் நோய்க்குறி, பிராடர்-வில்லி நோய்க்குறி மற்றும் GnRH அல்லது கோனாடோட்ரோபின் குறைபாட்டிற்கு வழிவகுக்கும் பிற மரபணு நிலைமைகளால் ஏற்படலாம். டெஸ்டிகுலர் அஸோஸ்பெர்மியா க்லைன்ஃபெல்டர் சிண்ட்ரோம் (XXY) மற்றும் XX ஆண் நோய்க்குறி ஆகியவற்றில் காணப்படுகிறது.

Top