ஊட்டச்சத்து மற்றும் உணவு அறிவியல் இதழ்

ஊட்டச்சத்து மற்றும் உணவு அறிவியல் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-9600

நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

ஜர்னல் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் & ஃபுட் சயின்சஸ் என்பது ஒரு அறிவியல் இதழாகும், இது உயர்தர கையெழுத்துப் பிரதிகளை உள்ளடக்கியது மற்றும் பரந்த அளவிலான பயன்பாட்டு வாழ்க்கை அறிவியலுக்கு பொருந்தும். ஜர்னல் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் அண்ட் ஃபுட் சயின்ஸ் என்பது ஒரு திறந்த அணுகல் இதழாகும், இதில் அனைத்து கட்டுரைகளும் துறையில் நன்கு அறியப்பட்ட நபர்களால் மதிப்பாய்வு செய்யப்படுகின்றன. விரைவான தெரிவுநிலை மூலம், திறந்த அணுகல் உலகத்தரம் வாய்ந்த ஆராய்ச்சிப் பணியின் வழிகாட்டுதல் கொள்கைகள் மூலம் மதிப்புமிக்க தாக்கக் காரணிகளை வெளியிடுவதற்கும் பெறுவதற்கும் ஜர்னல் உறுதிபூண்டுள்ளது. ஜர்னல் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் & ஃபுட் சயின்சஸ் என்பது ஒரு அறிவியல் இதழாகும், இது மருத்துவ விஞ்ஞானிகள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்களிடையே தகவல்களைப் பகிர்வதற்கான வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது.

Top