உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்

உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9096

தொகுதி 2, பிரச்சினை 6 (2014)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Effects of Para-Spinal Repetitive Magnetic Stimulation on Multiple Sclerosis Related Spasticity

Hoda Serag, Dina Abdelgawad, Tamer Emara, Ramez Moustafa, Nevine El-Nahas and Mahmoud Haroun

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Use of the Tinetti Index to Assess Fall Risk in Patients with Sequelae of Stroke

Zuila Maria de Figueiredo Carvalho, Joyce Miná Albuquerque Coelho, Raelly Ramos Campos, Deyse Cardoso de Oliveira, Winner Gomes Machado and Samia Jardelle Costa de Freitas Maniva

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Rapid Changes in NFAT-directed Transcriptional Activity after Muscle Paralysis Induced by a Spinal Cord Injury

Yasinee Rotratsirikun and Robert J. Talmadge

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Characterization and Functional Implications of Heart Rate Increase and Heart Rate Recovery on Maximal and Submaximal Exercise Capacity in Patients with Advanced Heart Failure

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வர்ணனை

Physician Heal Thyself

Thomas DJB

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Spinal Cord Injury Secondary to Hereditary Spinal Arachnoid Cysts

Luisa Jauregui Abrisqueta, Nora Civicos-Sanchez, Gregorio Catalan Uribarrena and Lara Galbarriatu Gutierrez

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

The Mechanism of Non-contact Anterior Cruciate Ligament Injury in Female Athletes: Is the Injury Mechanism Different between the Genders?

Kazuyoshi Gamada and Satoshi Kubota

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Dual Task and Split-Belt Adaptation in Young Boys

Amber M Chelette, Amir Pourmoghaddam and Charles S Layne

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Advanced Skeletal Muscle MR Imaging Approaches in the Assessment of Muscular Dystrophies

Dinesh A. Kumbhare, Alyaa H. Elzibak, Alireza Akbari and Michael D. Noseworthy

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Task Practice with or without Cellular Transplantation Promotes Recovery of Reach-to Grasp Function after Cervical Spinal Cord Injury

Scott K. Stackhouse and Jed S. Shumsky

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Effects of Workplace Physical Exercise Intervention on the Physical Perceived and Measured Physical Functioning among Office Workers - A Cluster Randomized Controlled Cross-Over Design

Sjogren T, Nissinen K, Jarvenpaa S, Ojanen M, Vanharanta H and Malkia E

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

“Comparison between Electrical Stimulation over Motor Point and TENS over Acupuncture Point in Reducing Spasticity and Improving Function after Stroke: Randomized Clinical Trial”

Chandan Kumar and Chaitali Madhusudan Kulkarni

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

A Review of Gross Motor Function in Children with Cerebral Palsy in Zaria, North-Western Nigeria

Edwin E. Eseigbe, Jane O. Anyiam, Robinson D. Wammanda, Stephen O. Obajuluwa, Babatola B. Rotibi and Kingsley M. Abraham

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

A Novel Approach to Upper Limb Task Specific Training in Children with Hemiparesis

Auwal Abdullahi and Auwal Ali Mohammed

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top