உணவு இதழ்: நுண்ணுயிரியல், பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம்

உணவு இதழ்: நுண்ணுயிரியல், பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2476-2059

தொகுதி 6, பிரச்சினை 3 (2021)

தலையங்கம்

Food Parasitic worms in the flatworm phylum (Platyhelminthes)

Peggi Guenter

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top