உணவு இதழ்: நுண்ணுயிரியல், பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம்

உணவு இதழ்: நுண்ணுயிரியல், பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2476-2059

தொகுதி 2, பிரச்சினை 3 (2017)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Pervasiveness of Listeria monocytogenes in Milk and Dairy Products

Sheela Mary M* and Shrinithivihahshini ND

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

தலையங்கம்

A Brief Insight upon the Challenge of Nutritional Status Evaluation

Monica Tarcea*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Evaluation of Microbiological Quality of Raw Milk from Farmers and Dairy Producers in Six Districts of Djibouti

Abdoul-latif Fatouma Mohamed*, Fourreh AE, Okieh AA, Said CN, Mérito A, Somda MK and Yagi S

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Assessment of Honey Quality in Ghana: A Pilot Study of Honeys Produced in Drobo and Berekum

Michael K. Adjaloo, Chris Yaw Asare, William Appaw and Owusu Boahene

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top