மனச்சோர்வு மற்றும் கவலையின் இதழ்

மனச்சோர்வு மற்றும் கவலையின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-1044

தொகுதி 6, பிரச்சினை 1 (2017)

கருத்து

The Liberal Culture of Jaculasis (Masturbation) - Dirty Minded Schoolboys Take Over

Samuel A Nigro* MD

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Assessment of Prevalence and Risk Factors of Depression among Adults in Gilgel Gibe Field Research Center, South West Ethiopia

Gebi Hussien, Markos Tesfaye, Desta Hiko and Hailu Fekadu

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Prevalence and Associated Factors of Depression among Type 2 Diabetes Mellitus Patients on Follow up at Ambo General Hospital, Oromia Regional State, Ethiopia, Institutional Based Cross Sectional Study

Takele Tiki

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Efficacy of Group-Cognitive Behavior Therapy for Patients with Bipolar Disorder Based on Psychological Behaviorism

Jae Woo Park and Kee Hwan Park

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

மினி விமர்சனம்

Anxiety and Depression in Caregivers of Chronic Mental Illness

Kerime Bademli

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Comorbidity Investigations of Gastrointestinal Disorders with Mental Disorders in Patients or Animals

Jinghong Chen

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Depression and its Associated Factors with Multidrug-Resistant Tuberculosis at Baseline

Arshad Javaid, Sumaira Mehreen, Mazhar Ali Khan, Nadia Ashiq, Muhammad Ihtesham, Afsar Khan, Irfan Ullah, and Anila Basit

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Major Depressive Disorder: Pathophysiology and Clinical Management.

Netsanet Fekadu, Workineh Shibeshi and Ephrem Engidawork

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top