மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்

மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0870

தொகுதி 7, பிரச்சினை 4 (2017)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Safety and Efficacy of Intracoronary Ad-HGF Administration for Treating Severe Coronary Disease: Results From Long-Term Follow-Up of a Phase I Clinical Trial

Haoyu Meng, Yingqiang Du, Bo Chen, Mohammad Bilaal Toorabally, Ze-Mu Wang, Ningtian Zhou, Zhihui Xu, Dingguo Zhang, Zhengxian Tao, Liansheng Wang, Qingzhe Jia and Zhijian Yang

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Thoracic Paravertebral Analgesia for Treatment Blunt Chest Trauma with Multiple Rib Fractures

Nguyen Truong Giang, Nguyen Van Nam, Nguyen Ngoc Trung, Le Viet Anh and Nguyen Trung Kien

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Hierarchical Agglomerative Cluster Analysis as a Trial Method Revealing Developmental Coordination Disorder (DCD) Subtypes

Katerina Asonitou, Gerasimos Prodromitis and Dimitra Koutsouki

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Clinical Efficacy of Novel Filmogen, Antimicrobial, Cleaning, Fluidizing Cough Treatment

Remi Shrivastava, Frédéric Carrois, Mehmet Pisak, Thomas Chabrillat and Ravi Shrivastava

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Efficacy and Tolerance of an Injectable Medical Device Containing Hyaluronic Acid and Amino acids: A Monocentric Six-Month Open-Label Evaluation

Sparavigna A and Orlandini A

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

நெறிமுறை

Effect of Deep Brain Stimulation of the Globus Pallidus Internus on Quality of Life in Young Patients with Dyskinetic Cerebral Palsy (STIM-CP): a Prospective Single-Arm Multicenter Trial with a Double-Blind Cross-Over at 12-Months Follow-up

Anne Koy, Andrea A. Kühn, Anne van Riesen, Julius Huebl, Rudolf Korinthenberg, Volker A. Coenen, Joachim K. Krauss, Andreas Wloch, Delia Lorenz, Martin Häussler, Alfons Schnitzler, Jan Vesper, Francois Alesch, Walter Lehmacher, Joerg Mueller, Guntram Borck, Karsten Witt, Tobias Bäumer, Steffen Berweck, Sebastian Schröder, Jürgen

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top