மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்

மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0870

தொகுதி 13, பிரச்சினை 4 (2023)

கட்டுரையை பரிசீலி

Study Protocol for a Phase II/III, Randomised, Placebo-Controlled Clinical Trial of Reducing the Frequency of Autoimmune Adverse Events in the Treatment of Multiple Sclerosis with Alemtuzumab using B Cell Depletion: The RAMBLE Trial

Michelle Ntiamoah, Chris Camarda, Chloey Osborne, Sofia Jimenez Sanchez, Fiona Marple-Clark, Victoria Cottam, Michelle Prosser, Rebecca Ward, Sin Hong Chew, Kayla Ward, Simon Arnett, Laura Clarke, Joshua Barton , Mike Boggild, Andrew Swayne, Stefan Blum, Zara Ioannides, Pamela A McCombe, Helmut Butzkueven, Michael Levy, Simon A Broadley

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top