மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்

மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0870

தொகுதி 12, பிரச்சினை 6 (2022)

ஆராய்ச்சி

An All-in-One Convenient Patient Safety Outcome Assessment Tool Improves Study Patient Reported Outcome Compliance through Real time Data Collection

Nicole C. Hank, Laura Christians, Brandon McCravey

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Safety and Efficacy of a Single 48-mm Everolimus-Eluting Stent in Percutaneous Coronary Intervention for Diffuse Coronary Lesions: A Propensity Score Analysis

Daisuke Sunohara, Takashi Miura, Fumika Nomoto, Tadashi Itagaki, Toshinori Komatsu, Tomoaki Mochidome, Toshio Kasai, Uichi Ikeda

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Community Awareness of Which Seizure Type Should Present to Healthcare Providers: A Potential Risk Factor of Epilepsy Treatment

Ismat Babiker, Mohamed K. Elnaeim, Awab K. Elnaeem

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

A Rare but Sinister Cause of Shoulder Pain: A Case Report

Ting Wang

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

General Principles and Confirmatory Trial Design of the Co-Development of Anticancer Drugs for Use in Combination

Huiyao Huang, Yu Tang, Dandan Cui, Xinyu Meng, Dawei Wu, Meiruo Liu, Shuhang Wang, Xiyan Li, Xin Wang, Yue Yu, Lanwei Guo, Yuan Fang, Ning Jiang, Huilei Miao, Peiwen Ma, Bing he Xu, Ning Li

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top