பணிச்சூழலியல் இதழ்

பணிச்சூழலியல் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-7556

உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு பணிச்சூழலியல்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Strategic Model for Ergonomics Implementation in Operations Management

Henrijs Kalkis and Zenija Roja

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Clustering Pavement Roughness Based On the Impacts on Vehicle Emissions and Public Health

Qing Li, Fengxiang Qiao and Lei Yu

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top