பணிச்சூழலியல் இதழ்

பணிச்சூழலியல் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-7556

அட்டவணைப்படுத்துதல் மற்றும் காப்பகப்படுத்துதல்

  • கூகுள் ஸ்காலர்
  • பப்ளான்கள்
  • OCLC- உலக பூனை
  • EBSCO AZ
  • ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
  • ரெஃப் சீக்
  • உல்ரிச்சின் பருவ இதழ்கள் அடைவு
  • காஸ்மோஸ் IF
  • ஆராய்ச்சி பைபிள்
  • ஜெனமிக்ஸ் ஜர்னல்சீக்
Top