மரபணு பொறியியலில் முன்னேற்றங்கள்

மரபணு பொறியியலில் முன்னேற்றங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2169-0111

வளர்ந்து வரும் கோட்பாடுகள் மற்றும் தொழில் பயன்பாடுகள்

மதிப்பு கூட்டப்பட்ட சுருக்கம்

The Molecular Testing for Better Patient treatment Outcome

Upendra Kaul

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

மதிப்பு கூட்டப்பட்ட சுருக்கம்

The two ways to control CjCas9 expression in the deletion of pathogenic GAA repeat in frataxin gene

Pouiré Yaméogo

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

மதிப்பு கூட்டப்பட்ட சுருக்கம்

Altered signal transduction and cellular permeability in retinal bipolar cells caused by mutated TRPM1 and MYO7A could reveal new insights of retinal degeneration pathways

Luigi Donato

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

மதிப்பு கூட்டப்பட்ட சுருக்கம்

A new approach to introduce specific point mutations in the gene coding for dystrophin: PRIME editing technology

Cédric Happi Mbakam

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கடந்த மாநாட்டு அறிக்கை

Past Webinar Report

Cédric Happi Mbakam

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top