எச்.ஐ.வி: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

எச்.ஐ.வி: தற்போதைய ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2572-0805

ஆபத்து பகுப்பாய்வு: எச்.ஐ.வி

எச்.ஐ.வி/எய்ட்ஸ் ஆபத்து பகுப்பாய்வு என்பது நிறுவனம் மற்றும் அதன் ஊழியர்களைப் பற்றிய அனைத்து தொடர்புடைய தரவுகளையும் சேகரிக்கும் ஒரு செயல்முறையாகும், இது எச்.ஐ.வி/எய்ட்ஸ் தொடர்பான ஆபத்தில் நிறுவனம் எந்த அளவிற்கு உள்ளது என்பதை ஆராய முடியும். எச்.ஐ.வி மற்றும் எய்ட்ஸின் பண்புகளை அடையாளம் காண்பதில் ஒரு இடர் பகுப்பாய்வு கவனம் செலுத்துகிறது; இது நிறுவனம் மற்றும் ஊழியர்களை எவ்வாறு பாதிக்கிறது; பாதிப்பின் அளவு; மற்றும் எச்.ஐ.வி/எய்ட்ஸ் நோயைக் கையாள்வதற்கான அமைப்பின் திறன். இடர் பகுப்பாய்வைச் செய்வதன் மூலம், நிறுவனங்கள் எச்.ஐ.வி/எய்ட்ஸ் தொடர்பான தங்கள் அபாயங்களைக் கண்டறிந்து, முக்கியமாக எச்.ஐ.வி மற்றும் எய்ட்ஸ் பணியிடக் கொள்கை மேம்பாடு மற்றும் செயல்படுத்தலில் உள்ள சிக்கல்களைச் சேர்ப்பதன் மூலம் இந்த அபாயங்களைக் கடப்பதற்கான உத்தியைத் திட்டமிடலாம். எச்.ஐ.வி/எய்ட்ஸ் அபாய பகுப்பாய்வு, பேரிடர் அபாயங்களின் மூன்று மாறிகளை மதிப்பிடுவதன் மூலம் நிறுவன மட்டத்தில் நடத்தப்படலாம், அவை ஆபத்து, பாதிப்பு மற்றும் திறன்.

Top