எச்.ஐ.வி: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

எச்.ஐ.வி: தற்போதைய ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2572-0805

ஆன்டிரெட்ரோவைரல் சிகிச்சை

ஆன்டிரெட்ரோவைரல் சிகிச்சை என்பது எச்.ஐ.வி. மருந்துகள் வைரஸைக் கொல்லவோ குணப்படுத்தவோ இல்லை. இருப்பினும், அவற்றை ஒன்றாக எடுத்துக் கொண்டால், வைரஸ் வளர்ச்சியைத் தடுக்கலாம். வைரஸ் குறையும் போது, ​​எச்.ஐ.வி. ஆன்டிரெட்ரோவைரல் மருந்துகள் ARV என குறிப்பிடப்படுகின்றன. கூட்டு ARV சிகிச்சை (cart) மிகவும் செயலில் உள்ள ART (HAART) என குறிப்பிடப்படுகிறது. ஒவ்வொரு வகை, அல்லது "வகுப்பு", ARV மருந்துகளின் வெவ்வேறு வழிகளில் HIV தாக்குகிறது. ஹெச்ஐவி எதிர்ப்பு மருந்துகளின் முதல் வகுப்பு நியூக்ளியோசைட் ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் இன்ஹிபிட்டர்கள் (என்ஆர்டிஐக்கள் அல்லது "நியூக்ஸ்" என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.) இந்த மருந்துகள் படி 4 ஐத் தடுக்கின்றன, அங்கு எச்ஐவி மரபணுப் பொருள் ஆர்என்ஏவில் இருந்து டிஎன்ஏவை உருவாக்கப் பயன்படுகிறது.

Top