கருத்தரித்தல் இதழ்: இன் விட்ரோ - IVF-உலகளவில், இனப்பெருக்க மருத்துவம், மரபியல் & ஸ்டெம் செல் உயிரியல்

கருத்தரித்தல் இதழ்: இன் விட்ரோ - IVF-உலகளவில், இனப்பெருக்க மருத்துவம், மரபியல் & ஸ்டெம் செல் உயிரியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2375-4508

இனப்பெருக்க மரபியல்

இனப்பெருக்க மரபியல் என்பது மருத்துவ மரபியலின் துணை-கோப்பு ஆகும், இது முதன்மையாக எதிர்கால கர்ப்பத்தின் சாத்தியமான விளைவுகளை கணிக்க பல்வேறு சோதனைகளை நடத்துகிறது. குரோமோசோம்கள், மரபணுக்கள், டிஎன்ஏ, ஆர்என்ஏ மற்றும் மரபணு தயாரிப்புகள் போன்ற மரபணுப் பொருட்களைப் பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம், தாய் அல்லது குழந்தைக்கு கர்ப்பத்திற்குப் பிறகு சில நோய்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய மரபணு மாற்றங்களை அணுகுவதற்கான சோதனைகள் அடங்கும்.

இனப்பெருக்க மரபியல் தொடர்பான இதழ்கள்

இனப்பெருக்க அமைப்பு & பாலியல் கோளாறுகள்; மகப்பேறு புற்றுநோயியல் தற்போதைய போக்குகள்; ஆண்ட்ராலஜி & மகப்பேறு: தற்போதைய ஆராய்ச்சி; உதவி இனப்பெருக்கம் மற்றும் மரபியல் இதழ்; பாதுகாப்பு மரபியல்; விலங்கு இனப்பெருக்கம் அறிவியல்; இனப்பெருக்க உயிரி மருத்துவம் ஆன்லைன்; மனித இனப்பெருக்கம் புதுப்பிப்பு; PLoS மரபியல்

Top add_chatinline();