கருத்தரித்தல் இதழ்: இன் விட்ரோ - IVF-உலகளவில், இனப்பெருக்க மருத்துவம், மரபியல் & ஸ்டெம் செல் உயிரியல்

கருத்தரித்தல் இதழ்: இன் விட்ரோ - IVF-உலகளவில், இனப்பெருக்க மருத்துவம், மரபியல் & ஸ்டெம் செல் உயிரியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2375-4508

உள்வைப்புக்கு முந்தைய மரபணு கண்டறிதல் (PGD)

இது கருவின் மரபணு சுயவிவரத்தை உள்வைப்பதற்கு முன் அணுகுவதைக் குறிக்கிறது மற்றும் சில சமயங்களில் கருத்தரிப்பதற்கு முன் ஓசைட் ஆகும். இது பிரசவத்திற்கு முந்தைய நோயறிதலைப் போன்றது. இது பிறப்பதற்கு முன்பே மருத்துவர்களிடம் குறிப்புகளைப் பரிந்துரைப்பதால், குழந்தைகளுக்கு மரபணு நோய்கள் ஏற்படுவதைத் தவிர்க்கிறது. எனவே, அனைத்து உதவி இனப்பெருக்க நுட்பங்களிலும் PGD ஒரு துணைப் பொருளாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, IVF சிகிச்சையின் போது, ​​ஓசைட் மற்றும் கருவைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன் PGD ஐப் பயன்படுத்தி மதிப்பீடு செய்யப்படுகிறது.

PGD ​​தொடர்பான இதழ்கள்

பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்; கிரிட்டிகல் கேர் மகப்பேறியல் & பெண்ணோயியல்; பெண்கள் சுகாதார பராமரிப்பு; மகப்பேறியல் & பெண்ணோயியல் மற்றும் இனப்பெருக்க உயிரியல் ஐரோப்பிய இதழ்; கருவுறுதல் மற்றும் மலட்டுத்தன்மை; மகப்பேறியல், பெண்ணோயியல் & இனப்பெருக்க மருத்துவம்; மருத்துவ மகப்பேறியல் மற்றும் மகளிர் மருத்துவத்தில் சிறந்த பயிற்சி & ஆராய்ச்சி; மகப்பேறுக்கு முற்பட்ட நோய் கண்டறிதல்; மனித இனப்பெருக்கம்

Top add_chatinline();