மருத்துவ வேதியியல் மற்றும் ஆய்வக மருத்துவ இதழ்

மருத்துவ வேதியியல் மற்றும் ஆய்வக மருத்துவ இதழ்
திறந்த அணுகல்

குறிப்பு பொருட்கள் மற்றும் முறைகள்

குறிப்புப் பொருட்கள் என்பது தயாரிப்புகளின் தரம் மற்றும் அளவியல் கண்டறியும் தன்மையை சரிபார்க்க, பகுப்பாய்வு அளவீட்டு முறைகளை சரிபார்க்க அல்லது கருவிகளின் அளவுத்திருத்தத்திற்காக பயன்படுத்தப்படும் கட்டுப்பாடுகள் அல்லது தரநிலைகள் ஆகும். ஒரு சான்றளிக்கப்பட்ட குறிப்பு பொருள் என்பது அளவீட்டு தரத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவமாகும். எடுத்துக்காட்டுகளில் அலுமினியம் (அல்) நிலையான தீர்வு அடங்கும்.

குறிப்புப் பொருட்கள் மற்றும் முறைகளின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

பகுப்பாய்வு மின் வேதியியல், வேதியியல் அறிவியல் இதழ், கரிம வேதியியல் பற்றிய நுண்ணறிவு: தற்போதைய ஆராய்ச்சி, மேம்பட்ட இரசாயனப் பொறியியல் இதழ், ஆராய்ச்சி மற்றும் விமர்சனங்கள்: வேதியியல் இதழ், பகுப்பாய்வு முறைகள், பகுப்பாய்வு நுட்பங்கள், பகுப்பாய்வு நுட்பங்கள் இதழ்கள், பகுப்பாய்வு முறைகள் ஆய்வு முறைகள், ஆய்வு முறைகள்.

Top