பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்

பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0932

கர்ப்பகால நீரிழிவு நோய்

கர்ப்பகால நீரிழிவு நோய் (ஜிடிஎம்) என்பது கர்ப்ப காலத்தில் ஆரம்பம் அல்லது முதல் அங்கீகாரத்துடன் குளுக்கோஸ் சகிப்புத்தன்மையின் எந்த அளவிலும் வரையறுக்கப்படுகிறது (1). சிகிச்சைக்கு இன்சுலின் அல்லது உணவு மாற்றம் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறதா மற்றும் கர்ப்பத்திற்குப் பிறகும் இந்த நிலை தொடர்கிறதா இல்லையா என்பது வரையறை பொருந்தும். அங்கீகரிக்கப்படாத குளுக்கோஸ் சகிப்புத்தன்மை கர்ப்பத்திற்கு முன்பே அல்லது அதற்கு இணையாகத் தொடங்கும் சாத்தியத்தை இது விலக்கவில்லை.

கர்ப்பகால நீரிழிவு மகளிர் மருத்துவம் மற்றும் மகப்பேறியல் தொடர்பான

இதழ்கள், கருத்தரித்தல் இதழ்: இன் விட்ரோ - IVF-உலகளாவிய, இனப்பெருக்க மருத்துவம், மரபியல் மற்றும் ஸ்டெம் செல் உயிரியல், கர்ப்பம் மற்றும் குழந்தை ஆரோக்கியம், இனப்பெருக்க அமைப்பு மற்றும் பாலியல் ஆரோக்கியம், பெண்களின் உடல் நலக் கோளாறுகள், பிரிட்டிஷ் இதழ்கள் மருத்துவச்சி, மகளிர் மருத்துவ புற்றுநோய்க்கான சர்வதேச இதழ், மகளிர் நோய் நோய்க்குறியியல் சர்வதேச இதழ், மகளிர் மருத்துவம் மற்றும் மகப்பேறியல் சர்வதேச இதழ், கருவுறாமை மற்றும் கரு மருத்துவத்தின் சர்வதேச இதழ், பெண்கள் ஆரோக்கியத்திற்கான சர்வதேச இதழ்.

Top