உளவியல் & உளவியல் சிகிச்சை இதழ்

உளவியல் & உளவியல் சிகிச்சை இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0487

இசை உளவியல்

இசை என்பது ஒரு குரல் அல்லது கருவி ஒலியாகும், இது இணக்கம், வடிவத்தின் அழகு மற்றும் உணர்ச்சியின் வெளிப்பாடு ஆகியவற்றை உருவாக்குகிறது. இசை உளவியல், இசையமைத்தல், இசைத்தல் மற்றும் இசையமைத்தல் போன்ற உளவியல் செயல்முறைகளை ஆராய்கிறது. இசையின் உளவியல் ஆராய்ச்சியானது, இசை நடத்தைகள், இசை ஒலிகள் மற்றும் இசையின் விளைவுகள் ஆகியவற்றை விளக்கவும் புரிந்துகொள்ளவும் உளவியல் கோட்பாடுகள் மற்றும் முறைகளைப் பயன்படுத்துகிறது.

இசை உளவியல் தொடர்பான இதழ்கள்

இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் ஸ்கூல் அண்ட் காக்னிட்டிவ் சைக்காலஜி, அப்ளைடு அண்ட் ரீஹபிலிடேஷன் சைக்காலஜி: ஓபன் அக்சஸ், ஜர்னல் ஆஃப் கிராஸ்-கலாச்சார உளவியல் மற்றும் சமூக, பரிணாம மற்றும் கலாச்சார உளவியல், இசை உளவியல் இதழ்கள்.

Top