உளவியல் & உளவியல் சிகிச்சை இதழ்

உளவியல் & உளவியல் சிகிச்சை இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0487

மருத்துவ உளவியல்

மருத்துவ உளவியல் மன, உணர்ச்சி மற்றும் நடத்தை சீர்குலைவுகளைக் கண்டறிதல் மற்றும் சிகிச்சையில் கவனம் செலுத்துகிறது. மருத்துவ உளவியல் உளவியல் மதிப்பீடு மற்றும் உளவியல் சிகிச்சையை உள்ளடக்கியது. மருத்துவ உளவியல் மனோ பகுப்பாய்வின் சிகிச்சைக் கொள்கைகளால் வலுவாக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது, இது மயக்கமான செயல்பாட்டிற்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. மருத்துவ உளவியலாளர்கள் ஆயுட்காலம் முழுவதும் உளவியல், மனோதத்துவ, உணர்ச்சி மற்றும் நடத்தை கோளாறுகளின் மதிப்பீடு, நோயறிதல், மதிப்பீடு, சிகிச்சை மற்றும் தடுப்புக்கான தொழில்முறை சேவைகளை வழங்குகின்றனர்.

கிளினிக்கல் சைக்காலஜி தொடர்பான இதழ்கள்

மருத்துவ மற்றும் பரிசோதனை உளவியல், தடயவியல் உளவியல் இதழ், பள்ளி மற்றும் அறிவாற்றல் உளவியல் இதழ், ஆலோசனை மற்றும் மருத்துவ உளவியல் இதழ், மருத்துவ உளவியல் விமர்சனம், மருத்துவ உளவியல்: அறிவியல் மற்றும் பயிற்சி, மருத்துவ உளவியல் இதழ், மருத்துவ உளவியல் இதழ், மருத்துவ உளவியல் இதழ் சமூக மற்றும் மருத்துவ உளவியலின் மருத்துவ உளவியல் மற்றும் இதழ், உளவியலின் வருடாந்திர ஆய்வு, பயன்பாட்டு அறிவாற்றல் உளவியல், மருத்துவ நரம்பியல், மருத்துவ உளவியல் இதழ்கள், மருத்துவ உளவியல் ஆய்வு, மருத்துவ உளவியல், உளவியல் உளவியல், அறிவியல் மற்றும் நடைமுறை உளவியல்: அறிவியல் மற்றும் பயிற்சி உளவியல்

Top