பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் மற்றும் மருத்துவ சாதனங்களின் இதழ்

பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் மற்றும் மருத்துவ சாதனங்களின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2475-7586

மருத்துவ இயற்பியல்

மருத்துவ இயற்பியல் என்பது மருத்துவத்தில் பயன்பாட்டு இயற்பியல் நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு துறையாக பொதுவாக வரையறுக்கப்படுகிறது. பாரம்பரியமாக, மருத்துவ இயற்பியல் முக்கியமாக நோய் கண்டறிதல் மற்றும் சிகிச்சையில் அயனியாக்கம் அல்லது அயனியாக்கம் செய்யாத கதிர்வீச்சைப் பயன்படுத்துகிறது. கதிர்வீச்சு சிகிச்சையில், அயனியாக்கும் கதிர்வீச்சு வெளிப்புற-பீம் ரேடியோதெரபி அல்லது பிராச்சிதெரபி மூலம் பல்வேறு வகையான புற்றுநோய்களுக்கு சிகிச்சையளிக்கப் பயன்படுகிறது. மருத்துவ இயற்பியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு இந்த சிகிச்சையின் வெற்றியை பராமரிக்கவும் மேம்படுத்தவும் அவசியம்.

ஸ்டெம் செல் ஆராய்ச்சி மற்றும் சிகிச்சையின் மருத்துவ இயற்பியல் இதழ்கள்

, செல் அறிவியல் மற்றும் சிகிச்சை இதழ், எலும்பு மஜ்ஜை ஆராய்ச்சி இதழ், செல்லுலார் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல், தாவரங்கள், விலங்குகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அறிவியல்களின் சர்வதேச இதழ், புற்றுநோய் சிகிச்சை மற்றும் ஆராய்ச்சி இதழ், சர்வதேச மருத்துவ இதழ்கள்.

Top