பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் மற்றும் மருத்துவ சாதனங்களின் இதழ்

பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் மற்றும் மருத்துவ சாதனங்களின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2475-7586

ஹைட்ரோஜெல்கள்

ஒரு ஹைட்ரஜல் ஒரு ஸ்மார்ட் பொருளுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு. இது உப்பு செறிவு, pH மற்றும் வெப்பநிலைக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் அதன் கட்டமைப்பை மாற்ற முடியும் ஹைட்ரோஜெல்கள் ஹைட்ரோஃபிலிக் குழுக்களைக் கொண்ட குறுக்கு இணைப்பு பாலிமர்கள் அவை பெரும்பாலும் கார்பாக்சிலிக் அமிலக் குழுக்களைக் கொண்ட பாலிமர்களாகும். ஹைட்ரஜல்களை உருவாக்கப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பொதுவான பாலிமர் சோடியம் பாலிஅக்ரிலேட் ஆகும். இந்த பாலிமரின் வேதியியல் பெயர் பாலி(சோடியம் புரோபினோயேட்) தோராயமாக சுருள் மூலக்கூறுகள்.

Top