எலும்பியல் & தசை அமைப்பு: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

எலும்பியல் & தசை அமைப்பு: தற்போதைய ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0533

கை அறுவை சிகிச்சை

கை அறுவை சிகிச்சை என்பது கை அல்லது மேல் முனையில் ஏற்படக்கூடிய நிலைமைகள் மற்றும் பிரச்சனைகளுக்கு அறுவை சிகிச்சை மற்றும் அறுவை சிகிச்சை அல்லாத சிகிச்சையை கையாள்கிறது. கை அறுவை சிகிச்சை பொது அறுவை சிகிச்சை, எலும்பியல் அறுவை சிகிச்சை மற்றும் பிளாஸ்டிக் அறுவை சிகிச்சை பட்டதாரிகள் பயிற்சி செய்யலாம். தேவைப்படும்போது செயல்படுவதற்கு சிறப்புப் பயிற்சி பெற்றவர்கள். பல கை அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்கள் தோள்பட்டை மற்றும் முழங்கை பிரச்சினைகளை கண்டறிவதிலும் கவனிப்பதிலும் நிபுணர்களாக உள்ளனர்.

Top