எலும்பியல் & தசை அமைப்பு: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

எலும்பியல் & தசை அமைப்பு: தற்போதைய ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0533

நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

எலும்பியல் மற்றும் தசை அமைப்பு: தற்போதைய ஆராய்ச்சி என்பது இரண்டு முக்கிய கோட்பாடுகளில் காணப்படும் ஒரு பரந்த அடிப்படையிலான இதழாகும்: எலும்பியல் மற்றும் தசை அமைப்பு பற்றிய மிகவும் உற்சாகமான மதிப்புரைகளை வெளியிட: இரண்டாவது, ஆராய்ச்சி, கற்பித்தல் மற்றும் குறிப்பு நோக்கங்களுக்காக கட்டுரைகளை விரைவாகவும் விரைவாகவும் மதிப்பாய்வு செய்து வெளியிடுதல். .

Top