ஜர்னல் ஆஃப் கிளைகோபயாலஜி

ஜர்னல் ஆஃப் கிளைகோபயாலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2168-958X

கிளைகோலிப்பிடுகள்

கிளைகோலிப்பிட்கள் கார்போஹைட்ரேட் மூலக்கூறுகளுடன் இணைக்கப்பட்ட லிப்பிட்கள் ஆகும். கிளைகோலிப்பிட்கள் லிப்பிட்களின் மற்றொரு பிரிவாகும், இது மனிதனால் பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் பிற வாழ்க்கை வடிவங்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. கிளைகோலிப்பிட்கள் அவற்றின் வேதியியல் கட்டமைப்பைக் குறிக்கும் வகையில் பெயரிடப்பட்டுள்ளன: நடைமுறையில் அனைத்து கிளைகோலிப்பிட்களும் செராமைடுகளின் வழித்தோன்றல்கள் ஆகும். செரிமைடுகள் என்பது அமினோ ஆல்கஹால் ஸ்பிங்கோசினுடன் பிணைக்கப்பட்ட அல்லது இணைக்கப்பட்ட கொழுப்பு அமிலமாகும். உண்மையில், பாஸ்போலிப்பிட்கள் என்று நாம் விவாதித்த லிப்பிடுகளின் வகை, கிளைகோலிப்பிட்களிலிருந்து வேதியியல் ரீதியாக வேறுபட்டிருந்தாலும், ஸ்பிங்கோமைலின் என்று அழைக்கப்படும் பாஸ்போலிப்பிட் செராமைடுகளிலிருந்து பெறப்பட்டது.

கிளைகோலிப்பிட்களின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் கிளைகோபயாலஜி, மூலக்கூறு உயிரியல் ஜர்னல், கெமிக்கல் பயாலஜி ஜர்னல், கிளைகோபயாலஜி, புரோட்டியோமிக்ஸ் & என்சைமாலஜி, ஜர்னல் ஆஃப் லிப்பிட் ரிசர்ச் , ப்ரோஸ்டாக்லாண்டின்ஸ் மற்றும் பிற லிப்பிட் மீடியேட்டர்கள், வேதியியல் மற்றும் லிப்பிட்கள், லிப்பிடுகள், லிப்பிட் நுண்ணறிவுகளின் இயற்பியல்.

Top