ஜர்னல் ஆஃப் கிளைகோபயாலஜி

ஜர்னல் ஆஃப் கிளைகோபயாலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2168-958X

தாஸ்த்னவிஸ்ரோ பெஷ்னிஹோட் குனெட்

ஜர்னல் ஆஃப் க்ளைகோபயாலஜி - டஸ்ட்ராசி குஷோடா போ இஸ்டிஃபோடா ஆஸ் பெஷ்னிஹோடி ஆன்லைன் வா பர்ராசி சிஸ்டமெய் லாங்டம் பப்ளிஷிங். зуд.

லாங்டம் பப்ளிஷிங் எஸ்.எல் பரோயி ரவண்டி பாரசி சிஃபட் சிஸ்டமஹோய் பைகிரிகள் ஆன்லைன் வா டக்ரிரியாரோ இஸ்ட்டிபோடா சிஸ்டமய் பைகிரி டக்ரிரோ யாக் சிஸ்டமை பெஷ்னிகோட் வா பர்ராசி ஆன்லைன் அஸ்ட், கி டார் ஆன் மால்ட்வொன்சன் இஷ்னிஹோட் குனந்த் வா பெஷ்ரஃப்டி ஒன்கோரோ பைகிரோ குனந்த். டாப்சிர்குணந்தகன் மெட்டவோனண்ட் தஸ்த்னவிஸ்கோரோ செர்கஷனோ குணந்த வா ஆண்டேஷாஹோயி ஹூத்ரோ பெஷ்னிகோட் குணந்தன். முஹரிரோன் மெட்டாவோனண்ட் டமோமி ரவண்டி பெஷ்னிஹோட்/பராசா/ரெவிஸியா/நாஷ்ரோ இடோரா குனந்த். நோஷிரான் மெட்டாவோனண்ட் பூபினந்த், கி கடோம் டஸ்த்ஹடோ டார் இன்டிசோரி நஷர் ஹஸ்தாண்ட். ஹங்கோமி ரூஹ் டோடானி ரைடோடோடோயி முஹம், போக்டாய் எலெக்ட்ரோனா பா டாவ்ரி ஹுட்கோர் பா ஷக்சோனி மான்சிடடோடி.

தாஸ்னவிஸ்ரோ ஆன்லைன் டார் சிஸ்டமை பெஷ்னிஹோடி ஆன்லைன் ஃபிரிஸ்டெட் யோ  ஹம்ச்சுன் சமிமயி போச்சரை எலெக்ட்ரான்கள் ரோஹை editorialoffice@longdom.org இர்சோல் குனெட்.

றாகமி டஸ்த்னவிஸ்கோ பா முவாலிஃபி மியூவோஃபிக் டார் டாவோமி 72 சோட் பரோயி டஸ்த்னவிசி மூவோஃபுடோக் பெசன்ட்.

  • ரவண்டி பராசி ஃபேவ்ரி 21 ரோஸ் போ ஸ்டாண்டார்ட்கோயி பெய்னல்மிலாலி பராசி ஹம்சோலன்.
  • Мӯҳлати коркард аз лаҳзаи пешниҳод TO нашр 45 рӯз аст.
  • தாஸ்னவிஸ் டார் தாவோமி 7 ரஸி ஹபுல் நஷர் கார்டா மேஷவாட்.
Top