தைராய்டு கோளாறுகள் மற்றும் சிகிச்சை இதழ்

தைராய்டு கோளாறுகள் மற்றும் சிகிச்சை இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-7948

தொகுதி 3, பிரச்சினை 3 (2014)

வழக்கு அறிக்கை

Spinal Cord Compression as Initial Presentation of Follicular Thyroid Carcinoma Thyroid

Arsheed Hussain Hakeem

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Value of SPECT/CT in Cervical Vertebra Metastasis Mimicking Residual Thyroid Tissue on Planar I-131 Scan

Aylin Oral, Ozgur Omur, Bulent Yazici and Aysegul Akgun

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Multiglandular Autoimmune Diseases of the Thyroid, Salivary Gland, and Liver along with Atrophic Gastritis: A Case Report

Soo Jin Lee, June-Key Chung, Taemoon Chung, Hyewon Youn, Jin Chul Paeng, Gi Jeong Cheon, Keon Wook Kang and Dong Soo Lee

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Diffuse Sclerosing Variant of Papillary Thyroid Carcinoma is not an Aggressive Subtype of Papillary Carcinoma

Hiroto Yamashita, Shiro Noguchi, Hiroshi Takahashi, Shin Watanabe, Shinya Uchino, Tsukasa Murakami, Hitoshi Noguchi, Yui Nishijima, Tomohiko Nakamura, Naoyuki Higaki, Masato Nakamoto, Yasushi Noguchi and Akiko Nakashima

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Strabismus Surgery in Thyroid-Related Ophthalmopathy

Jiun-Yo Lin, Muh-Chiou Lin, Youn-Shen Bee and Shwu-Jiuan Sheu

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Timing of Thyroxine Dose Adjustment in Hypothyroid Patients: When are TSH Levels Stable?

Kohler S, Senn O, Saleh L, Wass JAH and Ch Schmid

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Water Clear Cell Parathyroid Adenoma: Case Report and Literature Review

Patrick Tassone, Seth Kaplan, Lawrence Kenyon, David Rosen and Edmund Pribitkin

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Premature Menarche Associated with Hashimoto Thyroiditis at 2 years 9 months: Case Report

Çetinkaya S, Sagsak E, Erdeve S, Aycan Z and Keskin M

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Significance of Improving Iodine Nutrition by Oral Intake of Iodinated Oil and Iodinated Salt in Women of Reproductive Age in Southern Xinjiang, China

Jiyong Jiang, Jiang Ning, Liping Fu, Yeqing Xu, Ling Zhang, Qin Lin, Pinjiang Ma and Jianjun Lin

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Quantitative Radioiodine Treatment of Graves' Hyperthyroidism Using Different Intended Activities and the Same Weighting Factor

Shiwei Sheng, Yang Wang, Maomei Ruan, Tao Ying and Libo Chen

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top