உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்

உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9096

தொகுதி 3, பிரச்சினை 2 (2015)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Relationship between Information Processing and Postural Stability in Collegiate Division I NCAA Athletes: Does Concussion History Matter?

Kelsey M Evans, Caroline J Ketcham, Stephen Folger, Srikant Vallabhajosula and Eric E Hall

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Responsiveness of the Canadian Occupational Performance Measure for Adults with ABI

Douglas Simmons C

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Systematic Review of Cerebral Palsy Registries/Surveillance Groups: Relationships between Registry Characteristics and Knowledge Dissemination

Donna S Hurley, Theresa Sukal-Moulton, Deborah Gaebler-Spira, Kristin J Krosschell, Larissa Pavone, Akmer Mutlu, Julius PA Dewald and Michael E Msall

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Upper Extremity Orthoses Use in Amyotrophic Lateral Sclerosis/Motor Neuron Disease: A Systematic Review

Cynthia Clare Ivy, Susan M Smith and Miranda M Materi

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Early Physical Rehabilitation after Continuous Flow Left Ventricular Assist Device Implantation: Suggested Protocol and a Pilot Study

Yair Blumberg, Adi Kravits, Dina Dinkin, Arie Neimark, Miriam Abu-Hatzira, Rina Shtein, Vicky Yaari, Tal Hasin, Daniel Murninkas, Benjamin Medalion, Ran Kornowsky, Avraham Pinchas and Tuvia Ben Gal

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Effectiveness of Non-Pain-Contingent Spine Rehabilitation in Females with Chronic Low Back Pain: A Randomized Controlled Trial

Lolwah Ahmad Al-Rashed and Einas Sulaiman Al-Eisa

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Acupuncture versus Homeopathy as a Complementary Therapy in Patients with Knee Osteoarthritis

Soha E Ibrahim, Abeer K el Zohiery, Sameh A Mobasher, Amina Badr Eldin, Mouchira A Mohamed and Aziza A Abdalla

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top