ஜர்னல் ஆஃப் புரோபயாடிக்ஸ் & ஹெல்த்

ஜர்னல் ஆஃப் புரோபயாடிக்ஸ் & ஹெல்த்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-8901

தொகுதி 4, பிரச்சினை 3 (2016)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Old Age and Aerobic Microorganisms of Patients Affected by M. Clostridium difficile Infection are Associated Primarily with the Intestinal Presence of Clostridium difficile

Piatti G, Mannini A, Schito AM, Musso A and Santori G

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Probiotic Potential of Lactic Acid Bacteria from Traditional Fermented Dairy and Meat Products: Assessment by In Vitro Tests and Molecular Characterization

Foteini G Pavli, Anthoula A Argyri, Olga S Papadopoulou, George-John E Nychas, Nikos G Chorianopoulos and Chrysoula C Tassou

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Some Physiological and Biological Studies on Reuterin Production from Lactobacillus reuteri

Mohamed MI Helal, Amal M Hashem, Madeha OI Ghobashy and Al Shimaa G Shalaby

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Antidiarrheal and Antinociceptive Effects of a Probiotic Mixture in Rats

Sophie Holowacz*, Claude Blondeau, Isabelle Guinobert, Angèle Guilbot, Sophie Hidalgo-Lucas and Jean-François Bisson

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Liver Diseases: The Role of Gut Microbiota and Probiotics

Jagtap Nitin*, Sharma Mithun, Rao PN and D Nageshwar Reddy

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Effect of Edible Coating Based on Whey, Inulin and Gelatine with Lactobacillus casei on the Textural and Sensorial Properties of a Cracker Cookie

Imelda García-Argueta, Baciliza Quintero-Salazar, Aurelio Dominguez-Lopez, Leobardo M Gómez-Oliván, Daniel Díaz-Bandera and Octavio Dublán-García*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Bifidobacterium breve M4A and Bifidobacterium longum subsps. longum FA1 Reduced Weight Gain and Hepatic Lipid Droplets in Young Mice Fed High-Fat

Mustafa Alsharafani*, Martin Roderfeld, Elke Roeb and Michael Krawinkel

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

மினி விமர்சனம்

Food based Oral Rehydration Therapy: Towards a Better Cholera Treatment

Chandrika Murugaiah*, Praneetha Palasuberniam, Mohamad Salih Falah and Hassanain Al-Talib

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Occurrence of Multidrug Resistance among E. coli O157:H7 Isolated from Stool Samples Obtained from Hospitalized Children

Olivia Sochi Egbule, Ubreye Benjamin Owhe-Ureghe and Erkison Ewomasino Odih

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Beneficial Dog Bacteria Up-Regulate Oxytocin and Lower Risk of Obesity

Bernard J Varian, Tatiana Levkovich, Theofilos Poutahidis, Yassin M Ibrahim, Alison Perrotta, Eric J Alm and Susan E Erdman

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top