மனச்சோர்வு மற்றும் கவலையின் இதழ்

மனச்சோர்வு மற்றும் கவலையின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-1044

தொகுதி 6, பிரச்சினை 4 (2017)

குறுகிய தொடர்பு

The Impact of using Gadgets on Children

Sundus M*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Coping Styles Effect on Stress and Psychological Well-being among Individuals with Chronic Pain

Gloria KL*, Jen KH, Szarowski-Cox J, Hidetoshi H and Tzu AH

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Factors Affecting Adolescent Mental Health

Neslihan Lök*, Kerime Bademli and Muammer Canbaz

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Phantom of the Opera: A Case Study of Severe Major Depressive Disorder with Psychotic Features

Anthony Tobia*, Roseanne Dobkin, Shawen Ilaria, Rehan Aziz, Viwek Bisen and Adam Trenton

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

மினி விமர்சனம்

A Comprehensive Insight on Men Healing Men and Communities Network (MHMCN)

Jerry Watson*, Gregory Washington, Lamont D Simmons and Hanif Akinyemi

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Too Much of a Good Thing: Curvilinear Effect of the Positivity Ratio on Emotional Dysfunction and Perceived Resources in Adolescent Females

H Matthew Lehrer, Katherine C Janus, Christian T Gloria and Mary A Steinhardt*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Prevention of Depression: A Review of Literature

Al Qahtani A and Al Qahtani N

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Using the College Systems Model to Address High-Risk Underage Drinking

Wilson SL and

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Phenomenological Understanding of Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia: A Clinical Case Presenting Howls and Shouting. The Melancholic Type and Phenomenology of Separation

Tible O

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

"I would like to Tell You Something": The Contribution of Self-Disclosure to Social Phobia Symptoms in a Non-Clinical Sample

Yossi Levi-Belz and Nofar Elis

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Influence of Positive End-Expiratory Pressure Ventilation on Cerebral Perfusion and Cardiac Hemodynamics

Roland Backhaus, Elisabeth Torka, Michael Ertl, Lukas Kirzinger, Andrea Wagner, Dobri Baldaranov, Felix Schlachetzki and Kornelius Fuchs

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top