மனச்சோர்வு மற்றும் கவலையின் இதழ்

மனச்சோர்வு மற்றும் கவலையின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-1044

தொகுதி 2, பிரச்சினை 2 (2013)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Collaborative Care for Returning Veterans

Christopher J. Miller, Sally Holmes, Carol VanDeusen Lukas and Mark S. Bauer

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Rates of Mental Disorders Among German Soldiers Deployed to Afghanistan: Increased Risk of PTSD or of Mental Disorders In General?

Hans-Ulrich Wittchen, Sabine Schönfeld, Clemens Kirschbaum, Sebastian Trautmann, Christin Thurau, Jens Siegert, Michael Höfler, Robin Hauffa and Peter Zimmermann

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Chronic Post-traumatic Stress Following a Myocardial Infarction: Prevalence and Detection in Hospital Setting

Christophe Fortin, Gilles Dupuis, André Marchand and Bianca D’Antono

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Negative Affective Features in 516 Cases of First Psychotic Disorder Episodes: Relationship to Suicidal Risk

Paola Salvatore, Ross J. Baldessarini, Hari-Mandir K. Khalsa, Premananda Indic, Carlo Maggini and Mauricio Tohen

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Ziprasidone in Pediatric Bipolar Disorder: A 6-Week, Open-Label Comparison of Rapid vs. Slow Dose Titration

Kirti Saxena, Annie Walley, Alex Simmons, Paul A. Nakonezny, Cintly Celis-deHoyos, Taryn Mayes, Cheryl L Person and Graham Emslie

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Citalopram Pulse-Loading for Severe Treatment-Resistant OCD: A Case Series of Acute Response, One Year Follow-Up and Tolerability

Giacomo Grassi and Stefano Pallanti

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top