மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்

மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0870

தொகுதி 6, பிரச்சினை 5 (2016)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Adjudication Rates between Readers in Blinded Independent Central Review of Oncology Studies

Ford RR, O’ Neal M, Moskowitz SC and Fraunberger J

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

தலையங்க கருத்து

STATA- Strategy of Transfusion in Trauma Patients: A Randomized Trial

Roseny dos Reis Rodrigues, Raphael Oliveira, Lucas Lucena, Heleno Paiva, Vinicius Cordeiro, Maria José Carmona, José Otávio Costa Auler, Edivaldo Massazo Utiyama, Klaus Gorlinger, Donat Spahn and Herbert Schöchl

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Interests of Bayesian Approaches for the Analysis and Summary of Adverse Event Data Recorded in Randomized Phase III Clinical Trials

Louis Jacob, Marion Caceres, Morgane Gilles, Léa Poulmarch and Sylvie Chevret

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

தலையங்க கருத்து

Influence of Sanitizing Methods on Healthcare-Associated Infections Onset: A Multicentre, Randomized, Controlled Pre-Post Interventional Study

Caselli E, Berloco F, Tognon L, Villone G, La Fauci V, Nola S, Antonioli P, Coccagna M, Balboni PG, Pelissero G, Tarricone R, Trua N, Brusaferro S, Mazzacane S and Study Group SAN-ICA

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

தலையங்க கருத்து

Innovative Physiotherapy and Continuity of Care in People with Multiple Sclerosis: A Randomized Controlled Trial and a Qualitative Study

Britt Normann, Paolo Zanaboni, Ellen Christin Arntzen and Gunn Kristin Øberg

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Treatment in the Morning versus Evening (TIME) Study: Feasibility of an Online Study

David A Rorie, Amy Rogers, Isla S Mackenzie, Evelyn Findlay, Thomas M MacDonald, Ian Ford, David J Webb, Bryan Williams, Morris Brown and Neil Poulter

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top