மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்

மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0870

தொகுதி 5, பிரச்சினை 6 (2015)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Integrated Rehabilitation Treatment of Focal Spasticity after Botulinum Toxin Type-A Injection

Raoul Saggini, Laura Scarcello, Alexandra Di Stefano, Simona Maria Carmignano, Giovanni Barassi, Christianpasquale Visciano, Roberto Antonacci, Vincenzo Scorrano and Rosa Grazia Bellomo

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

What Factors Lead to Prolonged Regulatory Review Times for New Drugs in Japan?

Shigetomo Yoneda, Ryuta Asada, Shinobu Shimizu, Shunsuke Ono and Takuhiro Yamaguchi

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

நெறிமுறை கட்டுரை

The Future Trial: Fusion Target Biopsy of the Prostate Using Real-Time Ultrasound and MR Images. A Multicenter RCT on Target Biopsy Techniques in the Diagnosis of Prostate Cancer

O Wegelin, HHE van Melick, DM Somford, JPA van Basten, JA Kummer, W Vreuls, JLHR Bosch and JO Barentsz

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

நெறிமுறை கட்டுரை

The Impact of Rhinovirus Infections in Paediatric Cardiac Surgery (Risk): Study Protocol for a Prospective Cohort Study

Anneloes L van Rijn, Peter P Roeleveld, Rob BP de Wilde, Erik W van Zwet, Mark G Hazekamp, Jeroen Wink, Job CJ Calis, Alois CM Kroes and Jutte JC de Vries

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

A Citric-Acid-Solution Swallowing Test is Useful as a Screening Test for Aspiration at Bedside and for the Early Detection of Swallowing Dysfunction

Kentaro Kobayashi, Mika Kobayashi and Masahiro Abo

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top