மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்

மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0870

தொகுதி 5, பிரச்சினை 1 (2015)

ஆய்வுக் கட்டுரை

“Get Real with Stopping Rule”-Evaluating the Value of being able to Stop Early using the Real Option Framework

Aaron Lai

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Use of an Electronic Health Record to Optimize Site Performance in Randomized Clinical Trials

Yvette Henry, Valerie Harkins, Ashley Ferrari and Peter B Berger

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Minimally Invasive Total Knee Arthroplasty Does Not Improve Outcomes 1 Year after Surgery: A Randomized Controlled Trial

Jennifer E Stevens-Lapsley, Michael J Bade, Pamela Wolfe, Wendy M Kohrt and Michael R Dayton

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Impact of Physical Exercise on Reactive Time and Cognitive Function in Mentally Deficient Adolescents

Ridha Aouadi, Homoud Mohammed Nawi Alanazi and Gabbett Tim

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

தலையங்க கருத்து

Rationale and Methods of a Trial to Evaluate a Depression Telemonitoring Program that Includes a Patient-Selected Support Person

John D Piette, Marcia Valenstein, Daniel Eisenberg, Michael D Fetters, Ananda Sen, Daniel Saunders, Daphne Watkins and James E Aikens

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

தலையங்க கருத்து

Young Onset Dementia study – A Prospective Cohort Study of Quality of Life and Specific Needs in Persons with Young Onset Dementia and their Families

Lara Hvidsten, Knut Engedal, Geir Selbaek, Torgeir Bruun Wyller, Peter Høgh, Jon Snaedal, Aud Johannessen, Per Kristian Haugen and Hege Kersten

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வர்ணனை

Malocclusion: Role of Health Care Providers in Early Diagnosis

Sankalp Sood, Sachin Sood, KS Negi, Jai Ram Kaundal and Kapil R Sharma

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Three-Year Intervention Program to Prevent Hypertension in Workplaces in Tunisia: A Pre-Post Quasi-Experimental Design with Control Group

Jihene Maatoug, Nawel Zammit, Sana Bhiri, Sonia Hmad, Imed Harrabi, Souad Amimi, Mouna Safer, Nejib Mrizek, Larbi Chaieb and Hassen Ghannem

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

தலையங்க கருத்து

Antibiotic Prophylaxis in Gynecologic Laparoscopy: Study Protocol for a Randomized Controlled Trial

Fabíola Soares Moreira Campos, Silvania de Cassia Vieira Archangelo, Antônio Marcos Coldibelli Francisco, Rodrigo Pedro Fausto de Lima, Yara Juliano, Lydia Masako Ferreira and Daniela Francescato Veiga

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top