மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்

மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0870

தொகுதி 4, பிரச்சினை 3 (2014)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Sports Injuries among Young Basketball Players: A Retrospective Study

Fabio do Nascimento Bastos, Leonardo Carvalho, Jayme Netto Júnior, Franciele Marques Vanderlei, Luiz Carlos Marques Vanderlei and Carlos Marcelo Pastre

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Extracorporeal Membrane Oxygenation for Adult Respiratory Distress Syndrome after Near-drowning

Andreas Pikwer, Kenneth Palmér and Jonas Åkeson

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

நெறிமுறை கட்டுரை

White Blood Cell Signaling and Defense Mechanisms in Patients with Diabetes Mellitus Type 2 and Periodontitis

Jens M. Herrmann and Jorg Meyle

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

தலையங்க கருத்து

Rhodiola Rosea Therapy for Major Depressive Disorder: A Study Protocol for a Randomized, Double-Blind, Placebo- Controlled Trial

Jun J Mao, Qing S Li, Irene Soeller, Sharon X Xie and Jay D Amsterdam

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Randomized, Sham-controlled, Pilot Trial Using Magnetic Wrist-Hand Fitments for Symptoms of Carpal Tunnel Syndrome

Ann Gill Taylor, Pamela F Rodeheaver, Margarete DiBenedetto, Cheryl Bourguignon, Joel G Anderson and George T Gillies

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறுகிய தொடர்பு

Understanding Barriers to Retention after a Clinical Treatment Trial Drop Out: Translating Qualitative Research and Theory to Practice

Anjanette A Wells, Lawrence A Palinkas and Kathleen Ell

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Cross-sectional Study on Occupational Stress of Clinical Research Associates in China

Jun Ruan and Zhi-Feng Wang

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Retrospective Investigation of Bacterascites and Spontaneous Bacterial Peritonitis in Liver Cirrhosis Patients Undergoing Paracentesis

Toru Shizuma

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கண்ணோட்டம்

Study Protocol: Nutritional Support in a Cross-sector Model for the Rehabilitation of Geriatric Patients: A Randomized Controlled Trial

Beck A, Rask KØ, Leedo E, Jensen LL, Martins K and Vedelspang A

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கண்ணோட்டம்

The Approach Trial: A Mixed Methods Pilot RCT Comparing Alternative Strategies for Approaching Substitute Decision Makers for Proxy Consent for Research Participation

Karen EA Burns, Leena Rizvi, Orla M Smith and Mehta S

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top