மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்

மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0870

தொகுதி 10, பிரச்சினை 5 (2020)

ஆய்வுக் கட்டுரை

On the Use of Utility Functions for Optimizing Phase II/Phase III Seamless Trial Designs

Jihane Aouni,*, Jean Noel Bacro, Gwladys Toulemonde, Pierre Colin, Loic Darchy, Bernard Sebastien

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

விருதுகள் 2021

The Clinical Trials Conference

Sara Drew

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Erythrocyte Sedimentation Rate and Gamma-glutamyl Transpeptidase Combined are Potent Predictors of Survival and Tumor Characteristics in Hepatocellular Carcinoma Patients

Brian Carr*, Akkiz H, Bag HG, Guerra V, Donghia R, Yalcin K, Karaogullarindan U, Altıntas E, Ozakyol A, Simsek H, Balaban HY, Balkan A, Uyanıkoglu A, Ekin N

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Erythrocyte Sedimentation Rate and C-Reactive Protein are Markers for Tumor Aggressiveness and Survival in Patients with Hepatocellular Carcinoma

Brian Carr*, Akkiz H, Guerra V, Donghia R, Yalcin K, Karaogullarindan U, Altintas E, Ozakyol A, Simsek H, Balaban HY, Balkan A, Uyanikoglu A, Ekin N

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Role of Tocilizumab and High Flow Nasal Cannula in the Clinical Management of Severe Covid-19

Andrea Marino*, Federica Cosentino, Alessio Pampaloni, Daniele Scuderi, Vittoria Moscatt, Manuela Ceccarelli, Maria Gussio, Anna Onorante, Aldo Zagami, Salvatore Torrisi, Silvana Grasso, Benedetto Maurizio Celesia, Francesco Benanti, Vincenzo Boscia, Giovanni Vinci, Licia Larocca, Roberto Bruno, Savino Borraccino, Giuseppe Nunnari, Bruno Cacopardo

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

A Cross-Sectional Descriptive Study to Assess the Preparedness of Private Medical Practices to Conduct Clinical Trials across Different Therapeutic Areas in Cross River State, Nigeria

Sylvester Ekom Nsed Ebaye*, Manoj P. Jadhav

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top