மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்

மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0870

தொகுதி 10, பிரச்சினை 4 (2020)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Possible Anti-Diabetic and Anti-Hyperlipidemic Efficacy of Blended Rice Bran Oil with Sesame Oil in Comparison with Soybean Oil: A Clinical Investigation in Pre-Diabetic and Diabetic Individuals

Debasish Hota*, Anand Srinivasan, Jyoti Prakash Sahoo, Kishore Kumar Behera, Binod Kumar Patro, Debapriya Bandyopadhyay, Rajesh Sehgal

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

மினி விமர்சனம்

Intestinal Dysbiosis and Probiotics in COVID-19

Yasunari Kageyama, Tetsu Akiyama, Tsutomu Nakamura*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறுகிய தொடர்பு

Regulation of Bile Acids by an NTCP Inhibitor is Promising for the Treatment of Nonalcoholic Steatohepatitis

Cuili Fan, Hongli Liu*, Jian Wu*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Symptomatic Encapsulated Fat Necrosis: Unusual Cause of Abdominal Pain

Byabene Gloire a Dieu, Sorin Cimpean*, Imorou Yacobou, Kamga Felix, Gbessi Gaspard

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Video-Assisted Thoracoscopic Lung Resection Following Video-Assisted Mediastinoscopic Lymphadenectomy in the Cure of Non-Small Cell Lung Cancer

Ahmed Abdelaziz Abdellatif*, Akram Allam, Samir Keshk, Abdelmaguid Ramadan, Walid Abuarab, Rita Daniela Marasco, Aniello Della Morte, Gabriella Giudice, Cosimo Lequaglie

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கருத்துரை

Roles of Complement and Extracellular Histones in Infectious Sepsis

Firas S. Zetoune, Peter A. Ward*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top