மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்

மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0870

தொகுதி 10, பிரச்சினை 2 (2020)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Research Project Management on Clinical Trials-2

Salem Alsuwaidan*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Research Project Management on Clinical Trials-1

Salem Alsuwaidan*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Design and Rational for a Prospective Randomized Study of Safety Outcomes Treated with Edoxaban in Patients with Stable Coronary Artery Disease and Atrial Fibrillation (PRAEDO AF Study)

Daisuke Fukamachi, Yasuo Okumura*, Naoya Matsumoto, Eizo Tachibana, Koji Oiwa, Makoto Ichikawa, Kazumiki Nomoto, Hironori Haruta, Ken Arima, Atsushi Hirayama

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறுகிய தொடர்பு

Coronavirus Pandemic (COVID-19) -Clinical Trials Advice

Daniele Novara*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Assessment of the Relationship between Galectine-3 and Cardiac Functions in Patients with Chronic Heart Failure

Saud Mohamed Elsaughier*, Mohamed Kamal Salama, Amr Hanafy, Mahmoud M Ahmed, Ayman M Ibrahim

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Transcatheter Intervention for Late Complications after Aortic Coarctation Surgical Repair

Wail Alkashkari, Saad Albugami, Mohammed Althobaiti, Mawaddah Alfouti, Jamilah Alrahimi, Abdulhalim Kinsara, Atif Alzahrani, Jose Andres Fernandez, Adel Tash, Hayam Aburemish

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Neuroaesthetics of Art Vision: An Experimental Approach to the Sense of Beauty

Mazzacane Sante, Coccagna Maddalena, Caselli Elisabetta, Lanzoni Luca, Volta Antonella, Bisi Matteo, Cesari Silvia, Vivarelli Arianna, Balboni Pier Giorgio, Santangelo Camillo Giuseppe, Avanzini Pietro, Vecchiato Giovanni, Fabbri Destro Maddalena, Sironi Vittorio Alessandro, Portera Mariagrazia, Gatti Andrea, Domenicali Filippo, Folgieri Raffaella6,, Banzi Annalisa, Sassu Giovanni, Salvi Fabrizio

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆராய்ச்சி

Efficacy of Early Adalimumab or Immunomodulator on Postoperative Remission Maintenance in Patients with Crohn's Disease: Randomized study

Akihiro Yamada, Hiroaki Iwashita , Shin-ichi Okazumi, Hidemasa Kikuchi, Yasuo Suzuki, Katsuyoshi Matsuoka

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Contemporary Causes of Skin and Soft Tissue Infections in Jamaica

Delbert Robinson, Fabian Pitkin, Deandra Whitely

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top