ஜர்னல் ஆஃப் செல் சயின்ஸ் & தெரபி

ஜர்னல் ஆஃப் செல் சயின்ஸ் & தெரபி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2157-7013

தொகுதி 5, பிரச்சினை 4 (2014)

தலையங்கம்

Ras Signaling Pathway, Historical View

Fahad G B Alanazi, Badi Q Alenazi, Abdulaziz D Al- Faim, Omar Bagadir, Ali Al- Shangiti, Omar Kujan, Bassel Tarakji, Saeed M Daboor, Mohamed W Al- Rabea, Waleed Tamimi, Dhaifallah Alenizi, Entissar AlSuhaibani and Faris Q Alenzi

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Albumin Supplementation to Cold Injection Solution increases Viability of Endothelial and Smooth Muscle Cells

Samer Srouji, Mizied Falah, Yifat Haritan, Itai Tzchori and Moshe Flugelman

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Percutaneous Injection of Bone Cement (Cementoplasty) for the Treatment of Symptomatic Subchondral Cysts

Anne-Sophie Bertrand, Heidy Schmid- Antomarchi, Pauline Foti, Yasir Nouri, Emmanuel Gérardin and Nicolas Amoretti

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வர்ணனை

Immunological Properties Evidence by the A rubens Sea Star immunoglobulin Kappa Gene

Michel Leclerc and Patricia Otten

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Autologous Gelsolin Combined with Exogenous Nucleotides enhance Chondrogenic Differentiation in Equine Adipose Derived Mesenchymal Stromal Cells - An In Vitro Research

Krzysztof Marycz, Monika Maredziak, Agnieszka Smieszek, Jakub Grzesiak and Anna Siudzinska

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Function of Collagens in Energy Metabolism and Metabolic Diseases

Guorui Huang

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Induced Pluripotent and Mesenchymal Stem Cells as a Promising Tool for Articular Cartilage Regeneration

Tomasz Trzeciak, Ewelina Augustyniak, Magdalena Richter, Jacek Kaczmarczyk and Wiktoria Suchorska

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆசிரியருக்கு கடிதம்

Insects Offer a Useful Invertebrate Model to Screen Antimicrobial Libraries In Vivo

Ruqaiyyah Siddiqui and Ahmed Khan

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வர்ணனை

CDKs: Much More Than Just the Control of Cell Cycle Progression

Felicia Hanzu and Xavier Escoté

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Role of Nucleic Acid Amplification Tests (NAATs) in Tuberculous Pleural Effusion: Where It Fits In Routine Diagnostic Workup?

Patil Shital, Halkanche Gajanan and Ayachit Rujuta

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Pro-Inflammatory Cytokines Expression of Porcine Embryonic Stem Cells Xenotransplanted into the Brain and Spinal Cord in Rats

Chia-Hsin Liao, Yu-Jing Liao, Kuo Yuan, Yu-Chi Yang, Yu-Yu Joyce Ho, Jiunn-Wang Liao, Lih-Ren Chen, Yow-Ling Shiue and Jenn-Rong Yang

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top