ஜர்னல் ஆஃப் செல் சயின்ஸ் & தெரபி

ஜர்னல் ஆஃப் செல் சயின்ஸ் & தெரபி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2157-7013

தொகுதி 4, பிரச்சினை 1 (2013)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Differential Expression of Genes Involved in Early Events of Spermatogenesis in Mice

Alhad Ashok Ketkar and KVR Reddy

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Histological and Ultrastructure Changes Induced by Di {2-ethylhexyl}Phthalate (dehp) in the Alveolar Tissue of Adult Albino Rats and the Possibility of Recovery

Sahar Khalil Abdel- gawad and Tarek Atia

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Potency, Proliferation and Engraftment Potential of Stem Cell Therapeutics: The Relationship between Potency and Clinical Outcome for Hematopoietic Stem Cell Products

Ivan N Rich

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Biological and Clinical Implications of Exon 8 P53 (R282W) Gene Mutation in Relation to Development and Progression of Chronic Myeloid Leukaemia Patients in India Population

Rashid Mir, Mariyam Zuberi, Imtiyaz Ahmad, Jamsheed Javid, Prasant Yadav, Shazia Farooq, M Masroor, Sameer Guru, Sheikh Shanawaz, Ajaz Ah Bhat, Tanvir S Khatlani, Sunita Jetly, P C Ray, Naresh Gupta and Alpana Saxena

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

(PARP)-1 N-Terminal Fragment Down Regulates Endogenous PARP-1 Expression and Activity and Sensitises Cells to Oxidative Stress

Ida Rachel Rajiah

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Design and Molecular Characterization of C-Kit Transgene Construct during Spermatogenesis in Mice

Swanand Koli, Arun P Sikarwar, Murali R Babu and Reddy KVR

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top