உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்

உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-8048

தொகுதி 7, பிரச்சினை 2 (2017)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Detection of BTNL2 Gene Mutation (rs2076530 Allele) in Iranian Sarcoidosis Patients: A clinical and Genetic Study

Reza Vazifehmand, Tina Saber, Hamid Reza Khorram Khorshid, Dhuha Saeed Ali, Foroozandeh monem homaie and Sassan Saber

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

A 67-Year-Old Patient with Severe Generalized Oedema

Raab A, Zelger B, Kofler H and Grander W

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Hypothyroidism Associated with Echocardiographic Abnormalities

Faiza A Qari

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறுகிய தொடர்பு

Novel Biomarkers in Prediction of Heart Failure Related Outcomes: From Bench to Bedside

Berezin AE

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Disabling Bilateral Hip Disease and Femoral Bone Defects Revealing Systemic Sarcoidosis

Baccouche K, Amdoun DE, Bouzaoueche M, Belghali S, Zaghouani H, Zeglaoui H, Bouajina E

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Is Methotrexate (MTX) Necessary in Combination Therapy with Tocilizumab and MTX for Rheumatoid Arthritis in Remission? Cohort Study Carried by the Michinoku Tocilizumab Study Group

Masayuki Miyata, Yasuhiko Hirabayashi, Yasuhiko Munakata, Yukitomo Urata, Koichi Saito, Hiroshi Okuno, Masaki Yoshida, Takao Koderai, Ryu Watanabei, Seiya Miyamoto, Tomonori Ishii, Shigeshi Nakazawa, Hiromitsu Takemori, Takanobu Ando, Takashi Kanno, Masataka Komagamine, Ichiro Kato, Yuichi Takahashi, Atsushi Komatsuda, Kojiro Endo, Chihiro Murai, Yuy

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top