உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்

உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-8048

தொகுதி 3, பிரச்சினை 1 (2013)

கட்டுரையை பரிசீலி

Colorectal Cancer: A Pathology of the Colon-Rectum and A Disease of the Genome

Kalakouti Eliana, Lorenzi Federica, Babaei-Jadidi Roya and Nateri S Abdolrahman

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

An Uncommon Dermatologic Emergency Caused by a Commonly Prescribed Drug

Samayra Miranda Rodriguez, José Betancourt, Francisco Fernández, Myrelis Miranda, Coromoto Palermo and José Hernan Martínez

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Mallampati Airway Assessment Test in Upright and Supine Positions with and without Noisy Exhalation in the Prediction of Difficult Mask Ventilation

Zahid Hussain Khan, Ali Mohammad Khorasani and Mir Saeed Yekaninejad

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Independent Association of 9p21 Locus and Sub clinical Atherosclerosis

Yanan Wei, Lingxia Chen, Jie Liu and Yide Miao

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top