பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்

பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0932

தொகுதி 6, பிரச்சினை 1 (2016)

வழக்கு அறிக்கை

The Use of Plasma Exchange in a Very Early-onset and Life Threatening, Hemolysis, Elevated Liver Enzymes, and Low Platelet (HELLP) Syndrome: A Case Report

Iannaccone A , Tyczynski B, Birdir C, Enekwe A, Kimmig R and Köninger A

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறுகிய தொடர்பு

The Genito Urinary Syndrome of Menopause Presents Sexual Symptoms that can be Best Explained by the Relative Short Vagina Syndrome

Matthes ACS, ZuccaMatthes G and Oliveira MA

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Breast Self-examination: Knowledge, Attitude, and Practice among Female Health Science Students at Adama Science and Technology University, Ethiopia

Mesfin Tafa Segni, Dagne Mulu Tadesse, Roza Amdemichael and Hailu Fekadu Demissie

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Association between Shoulder Dystocia Maneuvers and Cervical Laceration Requiring Repair

Reinou S Groen, Stephanie McKenney, Irina Burd, Janyne E Althaus and Cynthia H Argani

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Leiomyosarcoma of the Ovary Mimicking Gastrointestinal Stromal Tumor Originating from Small Bowel: A Case Report and Literature Review

Bo Na Lee, Yung Taek Ouh, Hye Jin Choi, Sun Young Yang, Jae Kwan Lee and Jin Hwa Hong

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Cervical Cancer: Prognostic and Evolution after Radiotherapy (Results from a Single Institution)

Sahli N, Khalil J , Elkacemi H , Lachgar A , Razine R ,Kebdani T, Elmajjaoui S ,and Benjaafar N

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Barriers to Contraceptive Use Among Child Bearing Women in Ambo Town, West Shewa Zone, Oromia Regional State, Ethiopia

Digafe Tsegaye Nigatu and Mesfin Tafa Segni

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Detection of Copy Number Variants by Next-Generation Sequencing in Fetuses with Congenital Heart Disease

Qichang Wu, Zhiying Su, Wen Bo Wang, Li Sun, Xiaohong Zhong, Yasong Xu, Liangkai Zheng and Xiaojian Xie

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Prevalence and Risk Factors of Uterine Fibroids in North-East Slovenia

Tina Bizjak, Anela Bečić Turkanović and Igor But

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Embolisation in the Therapy of Post-Partum Haemorrhage in a Patient with a Massive Myoma

Krzysztof Pyra, Sławomir Woźniak, Łukasz Światłowski, Piotr Czuczwar, Michał Sojka1 and Tomasz Jargiello

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Gullian- Barre Syndrome in Pregnancy A Case Report and Review of the Literature

Ariel Zilberlicht, Neta Boms-Yonai, Keren Cohen and Mordechai Bardicef

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top