பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்

பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0932

தொகுதி 3, பிரச்சினை 1 (2013)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Infant Mortality Attributable to Birth Defects in Singletons and Twins in Japan, 1995-2008

Yoko Imaizumi and Kazuo Hayakawa

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Umbilical Pulsatility Index is Associated with Fetalacidemia in Type 1 Diabetic Pregnancies

Anna Lund Rasmussen and Finn Friis Lauszus

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Adenocarcinoma with Minimal Deviation of the Cervix: What Management?

Al Moubaker H, Errarhay S, Mahmoud S, Saadi H, Bouchikhi C and Banani A

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Michigan Birthing Hospital Approach to Tetanus Toxoid, Reduced Diphtheria Toxoid and Acellular Pertussis Vaccine in an Obstetrical Population

Fariha Hussain, Cristi A Carlton, Courtnay R Londo, Patricia A Vranesich and Bernard Gonik

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Rising Rates of Caesarean Delivery at Mansoura University Hospital: A Reason for Concern

Adel Saad Helal, El Said Abdel-Hady, Ehsan Refaie, Osama Warda, Hosam Goda and Lotfy Sherief Sherief

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Lipoleiomyoma of Uterus: Uncommon Incidental Finding

Sanjay Kumar, Shilpa Garg, Parveen Rana, Sonia Hasija, Sant Prakash Kataria and Rajeev Sen

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Abdominal Myomectomy Increases Fertility Outcome

Surekha Machupalli, Edward P Norkus, Trishit K Mukherjee and Kevin D Reilly

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

The End of a Triplet Epidemic and Infant Mortality in Japan, 1999-2008

Yoko Imaizumi and Kazuo Hayakawa

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Laparoscopic Treatment of Deep Infiltrating Endometriosis Affecting the Rectosigmoid Colon: Nodulectomy or Segmental Resection?

William Kondo, Reitan Ribeiro, Carlos Trippia and Monica Tessmann Zomer

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Analysis of 122 Cases of Hysterosalpingography on Women Infertile in Libreville (Gabon)

Sima Ole Boniface, Mayi Tsonga Sosthene, Bang Ntamack Jacque, Ambounda Nathalie and Meye Jean Francois

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top