பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்

பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0932

தொகுதி 2, பிரச்சினை 1 (2012)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Deaths from Twin-Twin Transfusion Syndrome in Japan, 1995-2008

Y. Imaizumi and K. Hayakawa

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Correlation Between Preoperative Serum CA 125 and Surgicopathologic Prognostic Factors in Endometrial Cancer

Elizabeth E. Espino-Strebel and Jericho Thaddeus P. Luna

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Relative Risk of Knee Osteoarthritis in Women Carpet Weavers and Non-Carpet Weavers

Parviz Yazdanpanah, Ali Mousavizadeh, Zohreh Rahimipour and Zafar Masomi

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Late Midtrimester Pregnancy, Advanced Bulky Cervical Cancer, Radiation Therapy, and Physician's Moral Distress: A Management Dilemma

Radha Malapati, Olesya Brandis, Sameer Sharma and Tuan M. Nguyen

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Unknown Tumor of the Vaginal Wall: Case Report and Literature Review

Hinde El Fatemi, Nawal Hammas, Sanae Erragay, Cherhrazade Bouchikhi and Afaf Amarti

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Identifying Prospective Biomarkers for Cognitive Impairments during Pregnancy - Review of Current Status and Some Preliminary Results

M. S. Nagananda, Amit Sengupta, S. M. K. Rehman, J. Santhosh and S. Anand

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Aspirin and Warfarin are Associated with Improved Overall Survival in Medically Inoperable Endometrial Cancer Patients Treated with Radiation Therapy

Hubert Fornalik, Michael J. Goodheart, Thomas E. Buekers, Koen De Geest and Geraldine M Jacobson

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Evaluation of Intubating Dose of Rocuronium and Propofol-Ketamine Association for Rapid Sequence Induction of General Anaesthesia for Caesarean Section in Extremely Urgent Settings

Demet DOGAN EROL and Cemil KAYA

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Genetic Manipulation of Stem Cells

Eleni Papanikolaou, Kalliopi I. Pappa and Nicholas P. Anagnou

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Effect of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) on the Pregnancy Rate in Women Undergoing Assisted Reproduction Techniques and Embryo Transfer

Nasser Salsabili, Hoda Salsabili, Katayon Berjis, Firozeh Akbariasbagh and Mansoureh Karimzadeh

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Study of the Bacterial Flora of the Vagina and Cervix in Women of Childbearing Age in Rural Community of Niger Delta Region, Nigeria

Ekanem E.I, Efiok EE, Udoh AE and Inyang-Out A

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Molecular Strategies of Deoxynucleotide Triphosphate Supply Inhibition Used in the Treatment of Gynecologic Malignancies

Charles A. Kunos and Tomas Radivoyevitch

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top