பயன்பாட்டு நுண்ணுயிரியல்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2471-9315

தொகுதி 7, பிரச்சினை 6 (2021)

கண்ணோட்டம்

Fermentation and its Biological Role

Kia Assefa

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கண்ணோட்டம்

Importance of Cytokines in Human Health

Tavon Quansah

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

தலையங்கம்

Editorial Note on Fungus

Salman Ismaria

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

தலையங்கம்

Clinical Significance of Cilium Organelle

Salman Ismaria*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆராய்ச்சி

Agricultural Practices Effects on Biogeographical Patterns of Bacterial Biodiversity in Soil Profiles along Precipitation Gradient in Northeast China Transect

Shumaila Memon, Cao Hao, Zhang Peng, Muhammad Hasnain, Yunga Wu, Dongui Wu*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top