டிரான்ஸ்கிரிப்டோமிக்ஸ்: திறந்த அணுகல்

டிரான்ஸ்கிரிப்டோமிக்ஸ்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-8936

நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

டிரான்ஸ்கிரிப்டோமிக்ஸ்: ஓபன் அக்சஸ் (TOA) , ஒரு பரந்த அடிப்படையிலான இதழ் இரண்டு முக்கிய கோட்பாடுகளின் அடிப்படையில் நிறுவப்பட்டது: mRNA டிரான்ஸ்கிரிப்டுகள் மற்றும் மரபணுவின் பாடங்கள் தொடர்பாக மிகவும் அற்புதமான ஆராய்ச்சிகளை வெளியிட. இரண்டாவதாக, ஆய்வு, கற்பித்தல் மற்றும் குறிப்பு நோக்கங்களுக்காக கட்டுரைகளை மதிப்பாய்வு செய்வதற்கும் வெளியிடுவதற்கும் விரைவான திருப்ப நேரத்தை வழங்குதல்.

Top